top of page

Zvērinātu revidentu pakalpojumi

Zvērinātu revidentu pakalpojumi

Zvērinātu revidentu pakalpojumi ietver:

 • uzņēmumu gada pārskatu revīzijas;

 • ES fondu izlietojuma pārbaudes;

 • tematiskās revīzijas u.c.

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

SIA "Auditorfirma "Grāmatvedis"" sniedz pilnu vai daļēju grāmatvedības pakalpojumu juridiskām un fiziskām personām no pirmdokumentu apstrādes līdz deklarāciju, atskaišu sastādīšanai un iesniegšanai VID un citām valsts institūcijām vai uzņēmuma vadībai.

Grāmatvedības uzskaites un kārtošanas pakalpojumi:

 • uzskaites piemērošana Jūsu uzņēmuma specifikai;

 • jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

 • datu ievadīšana grāmatvedības uzskaites sistēmās "Tildes Jumis", vai "Horizon" (SIA "Auditorfirma "Grāmatvedis"" īpašums);

 • pirmdokumentu sakārtošana, apstrāde un grāmatošana;

 • naudas līdzekļu uzskaite norēķinu kontos;

 • maksājumu uzdevumu sagatavošana;

 • rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana;

 • avansa norēķinu personu darbības uzskaite;

 • darba algas, piemaksu, atvaļinājuma un slimības naudu aprēķins;

 • pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķins;

 • kases dokumentācijas sakārtošana;

 • ikmēneša un gada atskaišu sastādīšana, to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā un Statistikas pārvaldē;

 • uzņēmuma pārstāvēšana attiecībās ar VID;

 • finanšu atskaišu sagatavošana pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma;

 • gada inventarizācijas datu sagatavošana;

 • gada pārskata sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā;

 • piedalīšanās uzņēmuma gada revīzijā;

 • konsultācijas nodokļu jautājumos;

 • konfidencialitāte un datu drošība;

 • grāmatvedībā ievadītās informācijas pareizības pārbaude un kontrole;

 • iespējama iepriekšējo periodu grāmatvedības sakārtošana.

Grāmatvedības datorprogrammas

Grāmatvedības datorprogrammas

Grāmatvedības datorprogrammas ietver:

 • virsgrāmatas finanšu uzskaiti;

 • bankas darbību uzskaiti;

 • kases darbību uzskaiti;

 • darbības ar debitoriem;

 • darbības ar kreditoriem;

 • pamatlīdzekļu uzskaiti;

 • noliktavas, krājumu uzskaiti;

 • darba algas un personāla uzskaiti;

 • kā arī citas pēc klienta vēlmēm un nepieciešamības iespējamās ar šīm programmām saistītās darbības.

Grāmatvedības uzskaites datorprogrammas Horizon, Horizon Start, Tildes Jumis, 
kas nodrošina pilnu grāmatvedības uzskaitē nepieciešamo darbību spektru.

Tildes Jumis
Grāmatvedības uzskaites datorprogramma: Horizon
bottom of page